مدرس و پژوهشگر کسب وکارهای کوچک و خانگی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

مدیر و بنیانگذار مجموعه تواناشو